Điều chỉnh: 30/03/2016

Làng Huệ xin dùng chữ Trưởng để tưởng-nhớ đến các vị đã có công đóng-góp cho Phong-Trào Hướng Đạo Việt-Nam.

Mong Quý Trưởng và Anh Chị Em giúp Làng Huệ bổ-túc và điều chỉnh mọi thiếu sót.

  • Bấm vào Họ và Tên, Trách-vụ Hướng-Đạo, Ngày mất, hay Nơi mất để chọn theo thứ-tự.
  • Có thể đánh vào ô "Tìm kiếm" bằng Tiếng Việt-Unicode để tìm.