TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN

I. SƠ LUỢC SỰ HÌNH THÀNH NGÀNH HUẤN LUYỆN

Sau trại thử nghiệm ở đảo Brownsea, cụ BP xuất bản cuốn “Scouting for boys”, từ đó phong trào Hướng Đạo phát triển nhanh chóng ngoài dự tính. Để các Đoàn trưởng đủ khả năng điều khiển đơn bị, đích thân BP mở các khóa Huấn luyện Trưởng năm 1911 và 1912.

Tổ-Chức Khóa Huy-Hiệu-Rừng cho Thế-Kỷ Thứ 21, BSA

tn7-logoSau 2 khóa Huy-Hiệu-Rừng (HHR) mới, được thử-nghiệm vào năm 1999 và năm 2000 với nhiều khóa-sinh là những trưởng đã từng phục-vụ trong ban huấn-luyện các khóa HHR cũ,Hội Nam Hướng-Đạo Hoa-Kỳ (HĐHK) bắt đầu từ năm 2001 áp dụng Khóa HHR mới trên toàn quốc với tên chính-thức Khóa Huy-Hiệu-Rừng cho Thế-Kỷ Thứ 21 (Wood Badge for the 21st Centuty). *** (Kể từ đây chữ viết tắt HHR có nghĩa là HHR cho Thế-Kỷ Thứ 21)

 GIỚI-THIỆU TỔNG-QUÁT VỀ KHÓA “HUY-HIỆU-RỪNG” (Wood Badge)

wblogoHội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America)

 

Kể từ năm 2001, Hội Nam Hướng-Đạo Hoa-Kỳ sau khi mở 2 khóa thí nghiệm (1999 và 2000) bắt đầu áp-dụng chính-thức chương-trình huấn-luyện Huy-Hiệu-Rừng (HHR) mới mà chúng ta thường gọi là khóa Bằng-Rừng. Tên chính-thức là khóa HUY-HIỆU-RỪNG CHO THẾ-KỶ THỨ 21 (viết tẳt HHR-TK21 (Wood Badge for the 21st Century)

Đặc-Điểm Của Khóa Huy-Hiệu-Rừng cho Thế-Kỷ Thứ 21

1. Chủ-Đích Khóa 

Khác với nội-dung của khóa Huy-Hiệu-Rừng cũ (trước 2001) (Kể từ nay viết tắt HHR có nghĩa là HHR cho Thế-Kỷ Thứ 21) và khác với quan-niệm của nhiều người, chủ-đích của khóa HHR không phải là khóa huấn-luyện các trưởng về kỹ-thuật cầm-đoàn, cũng không phải huấn-luyện về tài tháo-vát hay phát-triển năng-khiếu.

HUẤN-LUYỆN TRƯỞNG HƯỚNG ĐẠO 

Hội Nam Hướng Ðạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America)

Cập nhật Tháng 5 năm 2012

 Chương trình huấn-luyện trưởng Hướng-Đạo của hội Nam HĐHK (BSA) (viết tắt HĐHK= Hướng Đạo Hoa Kỳ) thay đổi rất nhiều kể từ năm 2001,