Tổ-Chức Khóa Huy-Hiệu-Rừng cho Thế-Kỷ Thứ 21, BSA

tn7-logoSau 2 khóa Huy-Hiệu-Rừng (HHR) mới, được thử-nghiệm vào năm 1999 và năm 2000 với nhiều khóa-sinh là những trưởng đã từng phục-vụ trong ban huấn-luyện các khóa HHR cũ,Hội Nam Hướng-Đạo Hoa-Kỳ (HĐHK) bắt đầu từ năm 2001 áp dụng Khóa HHR mới trên toàn quốc với tên chính-thức Khóa Huy-Hiệu-Rừng cho Thế-Kỷ Thứ 21 (Wood Badge for the 21st Centuty). *** (Kể từ đây chữ viết tắt HHR có nghĩa là HHR cho Thế-Kỷ Thứ 21)

Đặc-Điểm Của Khóa Huy-Hiệu-Rừng cho Thế-Kỷ Thứ 21

1. Chủ-Đích Khóa 

Khác với nội-dung của khóa Huy-Hiệu-Rừng cũ (trước 2001) (Kể từ nay viết tắt HHR có nghĩa là HHR cho Thế-Kỷ Thứ 21) và khác với quan-niệm của nhiều người, chủ-đích của khóa HHR không phải là khóa huấn-luyện các trưởng về kỹ-thuật cầm-đoàn, cũng không phải huấn-luyện về tài tháo-vát hay phát-triển năng-khiếu.

HUẤN-LUYỆN TRƯỞNG HƯỚNG ĐẠO 

Hội Nam Hướng Ðạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America)

Cập nhật Tháng 5 năm 2012

 Chương trình huấn-luyện trưởng Hướng-Đạo của hội Nam HĐHK (BSA) (viết tắt HĐHK= Hướng Đạo Hoa Kỳ) thay đổi rất nhiều kể từ năm 2001,

 GIỚI-THIỆU TỔNG-QUÁT VỀ KHÓA “HUY-HIỆU-RỪNG” (Wood Badge)

wblogoHội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America)

 

Kể từ năm 2001, Hội Nam Hướng-Đạo Hoa-Kỳ sau khi mở 2 khóa thí nghiệm (1999 và 2000) bắt đầu áp-dụng chính-thức chương-trình huấn-luyện Huy-Hiệu-Rừng (HHR) mới mà chúng ta thường gọi là khóa Bằng-Rừng. Tên chính-thức là khóa HUY-HIỆU-RỪNG CHO THẾ-KỶ THỨ 21 (viết tẳt HHR-TK21 (Wood Badge for the 21st Century)