HUẤN-LUYỆN TRƯỞNG HƯỚNG ĐẠO 

Hội Nam Hướng Ðạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America)

Cập nhật Tháng 5 năm 2012

 Chương trình huấn-luyện trưởng Hướng-Đạo của hội Nam HĐHK (BSA) (viết tắt HĐHK= Hướng Đạo Hoa Kỳ) thay đổi rất nhiều kể từ năm 2001,

việc thay đổi quan trọng nhất là thay thế khóa Huy-Hiệu Rừng hay còn gọi là khóa bằng Rừng với khóa có tên mới “Huy-Hiệu Rừng Cho Thế-Kỷ Thứ 21” (Wood Badge for 21th Century) và các khóa “Chuyên Vụ” (Leader Specific Training) (Chuyên Vụ = Chuyên môn theo vai trò (position), trách vụ trong HĐ).

 

Có thể tạm chia việc huấn luyện trưởng thành 4 loại:

I. Các khóa căn-bản

II. Các khóa bổ-túc

III. Các khóa huấn-luyện đặc biệt

IV. Các khóa huấn-luyện người lớn thiện-nguyện phục-vụ cho Đạo (District) hay với Châu (Council) (* Sẽ không nói đến Phần IV trong bài này.)

Ghi chú: Mặc dù một số khóa học được đưa lên mạng, tạo điều kiện dễ dàng cho một số trưởng, nhưng các khóa học này vẫn luôn được khuyến-khích học theo kiểu lớp học do Đạo (District) hay Châu (Council) tổ chức.

I. Các khóa căn-bản

Hội Nam HĐHK hiện nay chưa bắt buộc các người lớn làm việc trực tiếp với các em cần phải học toàn bộ chương trình huấn-luyện căn-bản, nhưng hội luôn khuyến-khích nguời lớn nên học các khóa căn bản trưởng HĐ tùy theo vai trò (position) hay trách-vụ và ngành (progam) của người trưởng.

Sau khi học xong chương-trình căn-bản, một người trưởng được công nhận đã “Được Huấn-Luyện” và được trao một huy-hiệu có chữ “Ðược Huấn-Luyện” (Trained) gắn trên cánh tay áo trái áo HĐ.

Khi một người trưởng thay đổi vai trò trong đơn vị hay thay đổi ngành, người đó cần phải học thêm khóa “Chuyên-Vụ” mới cho đúng với nhiệm-vụ mới để được tiếp tục nhận là trưởng “Được Huấn-Luyện”.

Một trưởng có thể học thêm các lớp khác không thuộc vai trò hay trách vụ của mình hay học lại để nhớ thêm. Tất cả các khóa huấn-luyện đã học được lưu-trữ trong hồ sơ cá nhân của từng người.

Các khóa căn bản tùy theo ngành gồm có:

A. NGÀNH ẤU

1. Khóa “Bảo Vệ Trẻ Em”(1) (Youth Protecttion)

2. Khóa “Đây Là Hướng-Đạo”(2) (This is Scouting)

3. Một trong các khóa “Chuyên-Vụ Ngành Ấu” (Cub Scout Leader Specific Training).
Các khóa chuyên vụ ngành ấu dưới đây có thể học trên mạng:

 • Bầy Trưởng và Bầy Phó (Cubmasters and Assistants)
 • Đàn Trưởng Đàn Cọp (Tiger Cub Den Leaders)
 • Đàn Trưởng và Đàn Phó của Đàn Sói và Đàn Gấu (Wolf and Bear Den Leaders and Assistants)
 • Đàn Trưởng và Đàn Phó của Đàn Webelos (Webelos Den Leaders and Aassistants)
 • Huấn-Luyện (trong) Bầy (Pack Trainers)

B. NGÀNH THIẾU và NGÀNH VARSITY (3)

1. Khóa “Bảo Vệ Trẻ Em”(1) (Youth Protecttion)

2. Khóa “Đây Là Hướng-Đạo”(2) (This is Scouting)

3. Khóa “Chuyên-Vụ” (Leader Specific Training) tùy theo trách vụ, vai trò hiện đang đảm trách)

 • Thiếu Trưởng và Thiếu Phó Chuyên-Vụ (Scoutmaster and Assistant Scoutmaster Leader Specific). Học theo lớp học, khoảng 7 giờ.
 • Trưởng dìu-dắt, trưởng phụ tá Đoàn Varsity (Varsity Scout Coach Leader Specific)
 • Hội đồng Quản-trị Thiếu đoàn (Troop Committee Challenge). Học trên mạng chừng 1 giờ.

4. Khóa “Giới thiệu Kỹ-Năng Trưởng Trong Sinh-Hoạt Ngoài Trời” (4) (Introduction to Outdoor Leader Skills).

C. NGÀNH THANH

1. Khóa “Bảo Vệ Trẻ Em - Ngành Thanh” (Youth Protecttion – Venturing Version)

2. Khóa “Đây Là Hướng-Đạo" (This is Scouting)

3. Khóa “Chuyên-Vụ” (Leader Specific Training)

 • Thanh trưởng và Thanh phó chuyên vụ (Venturing Leader Specific Training). Học theo lớp học, khoảng 4 giờ.

4. Khóa “Giới thiệu Kỹ-Năng Trưởng Trong Sinh-Hoạt Ngoài Trời” (4) (Introduction to Outdoor Leader Skills). Chỉ các trưởng của các đơn vị ngành Thanh có chương-trình sinh-hoạt ngoài trời mới bắt buộc học khoá này.

II. Các khóa bổ-túc cho trưởng HĐ

1. Khóa “Khởi-Đầu Nhanh” (Fast Start) - Học trên mạng hay xem video.

Khóa loại này không còn bắt buộc trong phần “Các khóa căn-bản” nhưng nên học để hiểu biết về sự sinh hoạt của đơn vị.
Tùy theo ngành gồm có:

 • Khởi Đầu Ngành Ấu
 • Khởi Đầu Ngành Thiếu
 • Khởi Đầu Ngành Varsity (3)
 • Khởi Đầu Ngành Thanh

2. Các khóa bổ túc phần “II. 2” này đòi hỏi phải có ít nhất một trưởng trong đoàn hoàn tất trước khi tổ-chức cho các em tham-gia trong các sinh-hoạt liên-quan.

Các khóa này thường có giá trị 2 năm và phải học lại.

 • An-toàn bơi lội (Safe Swim Defense) - Khi cho các em đi bơi
 • An-toàn trên nước (Safety Afloat) – Khi cho các em đi chèo thuyền
 • An-toàn leo núi (Climb On Safely) – Khi cho các em leo núi
 • Nguy-hiểm Thời-tiết (Weather Hazards) – Mỗi khi đoàn đi trại
 • Giới Thiệu Căn-Bản cho Trưởng (ngưòi lớn) về Sinh-Hoạt Ngoài Trời (cho các trưởng ngành ấu). Viết tắt là B.A.L.O.O (Basic Adult Leader Outdoor Orientation (for Cub Scout Leader) –Khóa cần có để dẫn các em ấu đi trại và khóa không hết hạn.

3. Các khóa bổ túc khác khác

 • Thể-Lực (Physical Wellness)
 • An-toàn trên đường mòn (Trek Safely)
 • Khóa Mạo-Hiểm (High Adventure Training) (học một ngày và tham dực một kỳ trại cuối tuần)
 • Khóa cắm-trại mùa đông (Winter Camping) - (học một ngày và tham dự một kỳ trại mùa đông cuối tuần)
 • Khóa Kỹ-Năng Sinh-Hoạt Ngoài Trời cho Các Trưởng Đàn Webelos (Outdoor Skills for Webelos Leaders)
 • Và còn nhiểu khóa bổ-túc khác, như cứu-thương trong rừng, bắn cung, bắn súng bi, vv…

III. Các khóa huấn luyện đặc biệt

 • Khóa Bằng Rừng hay “Huy-Hiệu Rừng cho Thế Kỷ 21” (Wood Badge for 21th Century). Khóa học một tuần (6 ngày) hay hai cuối tuần (3 ngày).
  Khóa HHR có 2 phần: phần lý-thuyết học ở trại và phần thực-hành sau khi rời trại. Người trưởng sau khi xong cả hai phần sẽ nhận HHR gồm có hai hột gỗ với dây đeo bằng da, khâu anô, khăn quàng và giấy chứng-nhận hoàn tất. (Xem thêm bài về Huấn Luyện Trưởng Khóa Huy Hiệu Rừng cho Thế Kỷ Thứ 21).
 • Khóa “Powder Horn”: Khóa học về sự hiểu-biết an-toàn, tìm kiếm tài-nguyên để hướng-dẫn các em trong các chương-trình sinh-hoạt có tính cách mạo-hiểm, mạnh-bạo và nguy-hiểm. Khóa học một tuần (6 ngày) hay hai cuối tuần (3 ngày).

Ghi Chú:

(1) Khóa “Bảo Vệ Trẻ Em” (Youth Protecttion): Mọi trưởng bắt-buộc phải học (áp dụng từ năm 2011) mới có thể ghi-danh hay tái ghi-danh làm thành-viên của hội Nam HĐHK kể các người lớn trong các trách-vụ của Đạo (District) và Châu (Council). Cha mẹ cũng có thể học để biết. Khóa có thể học trên mạng và có thi đơn giản. Cả hai khóa Bảo-Vệ Trẻ Em và khóa Bảo-Vệ Trẻ Em - Ngành Thanh có giá trị trong 2 năm.

(2) Khóa “Đây Là Hướng-Đạo” (This is Scouting): Khóa chung cho mọi ngành, mọi trách-vụ. Khóa có thể học trên mạng.

(3) Chương-trình Varsity là chương-trình cho các em từ 14 đến 18 tuổi chú trọng về thám-hiểm và thể-thao”. Có thể tổ-chức như một Toán trong một đơn-vị Thiếu hay độc lập như một đơn-vị Varsity triêng. Hầu hết các Liên Ðoàn Việt Nam không có các Toán/Đơn vị Varsity này.

(4) Khóa “Giới-thiệu Kỹ-Năng Trưởng Trong Sinh-Hoạt Ngoài trời” (Introduction to Outdoor Leader Skills): Các thành-viên trong Hội-Đồng Quản-Trị Thiếu-Đoàn không cần phải học khóa này.
Tuy nhiên tất cả người lớn thành-viên của Hội Nam HĐHK cần phải học khóa này nếu muốn học khóa Huy-Hiệu Rừng. Khóa học trong một kỳ trại từ chiều tối thứ Sáu đến trưa Chủ Nhật.

*** Tài liệu tham khảo:

Các Báo “Training Times” và trên Website scounting.org, BSA

Trần Văn Long

                                                                                               Cập nhật Tháng 5 năm 2012