GIỚI-THIỆU TỔNG-QUÁT VỀ KHÓA “HUY-HIỆU-RỪNG” (Wood Badge)

wblogoHội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America)

 

Kể từ năm 2001, Hội Nam Hướng-Đạo Hoa-Kỳ sau khi mở 2 khóa thí nghiệm (1999 và 2000) bắt đầu áp-dụng chính-thức chương-trình huấn-luyện Huy-Hiệu-Rừng (HHR) mới mà chúng ta thường gọi là khóa Bằng-Rừng. Tên chính-thức là khóa HUY-HIỆU-RỪNG CHO THẾ-KỶ THỨ 21 (viết tẳt HHR-TK21 (Wood Badge for the 21st Century)

 

KHÓA HUY-HIỆU-RỪNG

  • Khóa HHR là khóa huấn-luyện Nghệ-Thuật Lãnh-Đạo cao-cấp. Nghệ-thuật lãnh-đạo không những được sử-dụng trong môi trường Hướng-Đạo mà còn có thể áp-dụng trong cộng-đồng, cơ-quan, nơi làm việc, vv..
  • Khóa-sinh học cách áp-dụng các nghệ-thuật lãnh-đạo với hiệu-năng cao (high level of performance).
  • Khóa-sinh sẽ trở nên quen thuộc về đường-hướng của các ngành kể cả lý-thuyết lẫn thực-hành.
  • Khóa-sinh học cách áp-dụng những phương-thức thích-hợp để đem lại sự phát-triển tinh-thần đồng-đội tối-đa.

BAN HUẤN-LUYỆN KHÓA

1. Khóa-Trưởng: Được tuyển chọn do Châu, Vùng, Miền hay Hội HĐ, đã là phụ-tá nhiều lần cho các khóa HHR trước và thông-thường chỉ làm khóa-trưởng một lần. Khóa-trưởng đeo 4 mẩu gỗ và trong khóa thường đuợc gọi là Thiếu-Trưởng (Scoutmaster) vì khóa học được tổ-chức và sinh-hoạt như là một Thiếu-Đoàn.

2. Phụ-Tá: Tất cả các truởng giúp cho khóa đều được gọi là Trưởng Phụ-Tá khóa dù nhiệm-vụ trong khóa khác nhau. Các phụ-tá đeo 3 mẩu gỗ, do Khóa-trưởng mời cộng-tác và là các trưởng đã hoàn-tất HHR-TK21 hoặc đã phục-vụ trong các khóa HHR-TK21 trước của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ.

Các Phụ-Tá gồm có:

            Thiếu-Phó Chương-trình (Assistant Scoutmaster/Program)

            Thiếu-Phó Hành-Chánh (Assistant Scoutmaster/Admin)

            Thiếu-Phó Hỗ-Trợ/Sắp-xếp (Assistant Scoutmaster/Support and Physical Arrangement)

            Thiếu-Phó đặc trách Trưởng Hướng-Dẫn (Assistant Scoutmaster/Troop Guides )

            Đội-Trưởng Nhất (Senior Patrol Leader), có thể có thêm Phụ-Tá Đội-Trưởng Nhất.

            Thủ-Cụ (Quartermaster), có thể có thêm Phụ-Tá Thủ-Cụ

Trưởng Hướng-Dẫn (Troop Guide). Có nhiệm-vụ đi kèm sát với các đội (trại-sinh) nhất là trong những ngày đầu khóa. Sau phần lý-thuyết ở trại, các trưởng này lại còn được gọi là Trưởng Cố-Vấn Giao-Ước (Ticket Counselor) có nhiệm-vụ theo-dõi, hướng-dẫn, giúp-đỡ và đề-nghị cấp HHR-TK21 cho các khóa-sinh trong đội trực-thuộc sau khi đã hoàn-tất xong phần Giao-Ước HHR (Wood Badge Ticket). Các trưởng này cũng là các trưởng Phụ-Tá khóa.

Khóa-trưởng có thể mời thêm một số người khác giúp về chuyên-môn như bác-sĩ, y-tá, vv. và không phải là Trưởng Phụ-Tá khóa.

3. Sau khi được mời, tất cả các trưởng huấn-luyện trong khóa phải đi học khóa Trưởng Huấn-Luyện (Training Edge) hay học lại nếu đã học lần trước quá 3 năm.

4. Khóa-trưởng, các khóa-phó và thủ-cụ còn phải tham dự một Hội-Nghị Trưởng (Trainer Conference) do Miền tổ-chức trong một cuối tuần trước năm mở khóa.

5. Để bảo-đảm cho sự thống-nhất, đạt đúng tiêu chuẩn của hội và khóa, nhất là sự liên-kết với nhau, ban huấn-luyện phải chuẩn-bị và thực-tập với nhau hàng tháng trước khi khóa khai-mạc, được gọi là các ngày và các buổi trại “Phát-Triển” (Staff Development). Thời gian này có thể kéo dài từng nhiều tháng trước.

Trong các khóa Tùng Nguyên IV (2001) và Tùng Nguyên V (2205), Tùng Nguyên VI (2010) sau khi chuẩn bị ở nhà, Ban Huấn-Luyện còn nhập trại trước một tuần để chuẩn-bị và thực-tập.

DANH-SỐ KHÓA

Mỗi một khóa có một Danh-Số riêng

Ví dụ như : W3-55-00, W3-35-12-1
SR-430 (Khóa Tùng Nguyên 4), WR-TN-05 (Khóa Tùng Nguyên 5), WR-TN-06 (Khóa Tùng Nguyên 6).

KHÓA-SINH

- Điều-kiện tham dự-khóa: Các trưởng ghi danh với Hội Nam HĐHK, đã học xong các khóa: “ĐÂY LÀ HƯỚNG-ĐẠO” (This is Scouting), tối-thiểu một khóa “CHUYÊN-NGÀNH” (Specific) của ngành Ấu, Thiếu, Thanh hay Đạo/Châu và “KỸ-NĂNG TRƯỞNG TRONG SINH-HOẠT NGOÀI-TRỜI” (Outdoor Leader Skills)

- Tùy theo số khóa-sinh theo học, các khóa-sinh được chia thành các đội:

Các đội được sắp-xếp theo thứ-tự: Đội Hải-Ly (Beaver Patrol). Đội Bobwhite (Bobwhite Patrol). Đội Đại-Bàng (Eagle Patrol), Đội Cáo (Fox Patrol), Đội Cú (Owl Patrol), Đội Gấu (Bear Patrol), Đội Trâu (Buffalo Patrol), Đội Sơn-Dương (Antelope Patrol). Có thể có thêm các đội Chin Ưng (Hawk) và Quạ (Raven) trường họp có quá đông khóa-sinh.

TỔ-CHỨC

- Khóa-sinh và ban huấn-luyện là thành-viên của Thiếu Đoàn Gilwell, mang số đơn vị số 1.

- Khóa Huy-Hiệu Rừng được chia làm 2 phần:

1. Phần Lý-Thuyết: Học tại trại và được tổ-chức thành khóa 6 ngày liên-tục hay 2 lần với 3 ngày trại.

Chương-trình huấn-luyện Phần Lý-Thuyết được thực hiện qua các phương-cách giảng-dậy, trình-bày, hội-thảo, dùng các hoạt-động và trò-chơi, kể cả các giờ chào-cờ, các buổi-họp đoàn, các giờ họp-đội hay sinh-hoạt theo đội, họp hội-đồng đội-trưởng, vv..

Thông-thường các trò chơi sẽ được dùng làm thí-dụ cho một bài giảng-dậy tiếp-theo sau hay tạo sự phát-triển gắn-bó mật-thiết giữa các trại-sinh trong đội.

Thứ-tự các chủ-đề, các sinh-hoạt trong khóa đưa trại-sinh dần dần đến sự Phát-Triển Hàng-Đội (Team development).

Các bài giảng có thể được học theo đoàn (học chung) hay theo đội do trưởng Hướng-Dẫn Đội (Troop Guide) đảm trách.

2. Phần Thực-Hành: Trước khi rời đất trại, trại-sinh phải tự viết một Giao-Ước (Ticket) với sự đồng ý của Trưởng Hướng-Dẫn (Troop Guide). Giao-Ước gồm có 5 điều trại-sinh sẽ phải thực-hiện. Trong thời gian 18 tháng sau ngày rời trại, nếu khóa-sinh thực-hiện xong và được trưởng Cố-Vấn Giao-Ước (cũng là Trưởng Hưởng-Dẫn) chấp- thuận, trưởng Cố-Vấn sẽ gửi đề-nghị đến khóa-trưởng để trao HHR cho khóa-sinh hoàn-tất và sắp-xếp lễ trao HHR (Bằng Rừng). Nếu sau 18 tháng, khóa-sinh chưa thực-hiện hết các điều trong giao-ước, người đó phải đi học lại khóa HHR khác nếu muốn.

KHÓA HHR CHẤM DỨT

Sau 18 tháng, khóa-trưởng tuyên-bố khóa chấm-dứt và báo-cáo cho Châu/Miền/Hội.

Viết tặng các trưởng ở phương xa. Tháng tháng 8 năm 2007.

Cập-nhật ngày 9 tháng 2 năm 2012.

Trần Văn Long