Sách / Tài Liệu
Tác Giả - Dịch Giả
Ghi Chú
Sách Rừng Xanh 1 Nguyễn Xuân Long XIN CHỜ vì sách khá dài
Sách Rừng Xanh 2 Nguyễn Xuân Long XIN CHỜ vì sách khá dài
Sách Rừng Xanh 3 Nguyễn Xuân Long XIN CHỜ vì sách khá dài
Chương trình Trẻ : Hướng Dẫn Phát Triển Chương Trình Nghiêm Văn Thạch Dịch năm 2002
Đường Thành Công Nguyễn Đức Tuấn & Nguyễn Thúc Toản Ấn bản năm 1969
Hướng Đạo Hạng Nhì Đỗ Văn Ninh
Bước Đường Đầu Đỗ Văn Ninh 1969
Trò Chơi Trong Phòng Nguyễn Xuân Long Năm 1997
Phương Pháp Hàng Đội Tôn Thất Đông & Nguyễn Quang Quỳnh Ấn bản năm 1969

Sách /Thơ / Văn
Tác Giả - Dịch Giả
Ghi Chú
Rộng Vòng Tay (thơ) Tuấn Việt Viết Tặng Trại Thẳng Tiến IX, 2009