Bài dịch "Scout What We Are" do tr. Nguyễn Việt Phương dịch cho Làng Huệ

Xem chung với Video "Scout What We Are"

Tìm hiểu giá trị Hướng Đạo của chúng ta

“Scouting is everything.”
“Scouting is adventure.”
“Scouting has made me how I am today.”
“I get lots of confidence.”

“Hướng Đạo là tất cả.”
“Hướng Đạo là phiêu lưu.”
“Hướng Đạo đã làm cho tôi được như ngày nay.”
“Tôi đạt được rất nhiều tự tin.”

We know who we are, and what we do.
But what do other people know?

Chúng ta biết mình là ai, và chúng ta biết mình làm gì. Nhưng những nguời khác biết gì về chúng ta?

“They may be cost too much.”
“Their cookies don't really taste that good.” “And they destroy a little bit, you know,... the environment.”

“Có lẽ họ (Hướng Đạo) tốn kém quá”
“Bánh ‘cookie’ của họ thật ra chẳng ngon lành gì”, “Và họ làm hư hại, chắc bạn cũng biết, môi sinh phần nào..”

We know scouting is more than recreation.
Scouting is education for life, a code of living, a worldwide movement with an impact.
It is up to us to live the movement and create the impact; and to make sure that the impact we have on the outside world is the one we want.

Chúng ta biềt Hướng Đạo không chỉ là để giải trí. Hướng Đạo là giáo dục cả đời, là một lề lối sống, là một phong trào thế giới với tầm ảnh hướng lớn.
Hướng Đạo tùy thuộc vào chúng ta để phong trào được sống động và tạo dựng một ảnh hưởng lớn mạnh; và để chắc chắn là cái ảnh hưởng đối với thế giới bên ngoài đó là cái mà ta muốn.

Because scouting has a distinctive strength.
Scouting is involving, engaging in activities, creating opportunities to build and to construct; and encouraging diversity and equality.

Bởi vì Hướng Đạo có một sức mạnh đặc biệt.
Hướng Đạo là tích cực tham gia và nhiệt tình gắn bó với các sinh hoạt, tạo điều kiện để xây dựng công trình gương mẫu và khuyến khích tính đa dạng và bình đẳng.

Scouting is exciting.
It initiates discoveries, enables friendship,
and offer new dimensions and attractive alternatives.

Hướng Đạo là kích động.
Nó khởi xướng những phát minh mới, phát triển tình bạn, và bầy tỏ những khía cạnh mới và những chọn lựa hấp dẫn.

Scouting is empowering, by practicing democracy, by developing the potential of individuals and groups, by giving them responsibilities, and by conveying clear values.

Hướng Đạo tạo khả năng bằng cách thực hành dân chủ, bằng cách phát triển tiềm lực trong mỗi cá nhân và đoàn thể, bằng cách giao phó cho họ trách nhiệm, và bằng cách truyền bá những giá trị trong sáng.

We need to transmit these strengths.
We want to show that scouting is essential force, an engine of development based on democratic values.

Chúng ta cần chuyển đi những lực tác động này. Chúng ta muốn chứng tỏ Hướng Đạo là một sức mạnh thiết yếu, một động cơ phát triển dựa trên các giá trị dân chủ.

We want to show that scouting stands for a culture of peace without world wide commitment for peace of the environment, encouraging diversity and practicing tolerance.

Chúng ta muốn chứng tỏ Hướng Đạo là một văn hóa hòa bình mà không đòi hỏi toàn thế giới một cam kết dung hòa về hiệp lực giữ gìn môi sinh, khuyến khích nỗ lực tôn trọng tính khác biệt trong cộng đồng và thực hành tính khoan dung.

We want to show that scouting needs constructive contribution. We help others by applying our skills. We provide a sense of belonging to young people.

Chúng ta muốn chứng tỏ Hướng Đạo cần các đóng góp xây dựng. Chúng ta giúp đỡ người khác với những kỹ năng Hướng Đạo. Chúng ta cung cấp một niềm tin là thành viên bất phân ly của Đoàn cho những người trẻ.

We have fun with a purpose.
Scouting is driven by a big idea.
We have a vision of creating a better world. This is why we follow our mission of educating young people to play constructive role in society.

Hướng Đạo là cuộc vui với một mục đích. Phong trào Hướng Đạo được nâng cao với một ý tưởng lớn. Chúng ta nhìn thấy được viễn ảnh tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đây là lý do tại sao chúng ta theo đuổi sứ mạng giáo dục thanh thiếu niên để đóng vai trò gương mẫu trong xã hội.

We want scouting to be recognized as a leading world of movement for the twenty first century.

Chúng ta muốn Hướng Đạo được công nhận là một phong trào thế giới dẫn đầu cho thế kỷ thứ hai mươi mốt.

The fleur de lis is our symbol
It represents the image of scouting
now and in the future.
We must shape this image and must care for it.

Hoa Bách Hợp là biểu tượng của chúng ta. Nó tượng trưng một hình ảnh tinh thần của Hướng Đạo trong hiện tại và trong tương lai.
Chúng ta phải hình thành ấn tượng này và phải chăm sóc cho nó.

Only together can we make it stronger.

Chỉ cùng nhau ta mới có thể làm cho Hướng Đạo mạnh mẽ hơn.

 


“Một thế giới, Một ấn tượng”

“Chìa khóa để mở ra tiềm năng của một ấn tượng Hướng Đạo như là
một lãnh đạo dẫn đầu của phong trào thanh thiếu niên toàn cầu cho thế kỷ 21
đang ở trong tay của bạn. Hãy dùng nó. Thực hiện nó. Xây đắp nó lên.”