Vietnam 69.7% Vietnam
United States 20.5% United States
Germany 3.4% Germany

Total:

10

Countries
704520

Rocket Launch

Tùng Nguyên VII, BSA

Đi Đi Đi (ch)

Karoke - Có hát

Đi Đi Đi (kh)

Karaoke- Không hát