Nhớ Về Trưởng

Nhớ Về Trưởng

Tác-Giả
Ghi-Chú
Hoãng Đa-Ngôn Trần Trung Hợp - 2011  
Lưu Hồng Phúc Trần Trung Hợp - tháng 7, 2013  
Trương Trọng Trác Nguyễn Vân Chuẩn - tháng 12, 2013