Những Hủ Tục Vô Ý Thức  Trong Việc Đặt Tên Rừng

Khoảng 60 năm trước tục-lệ Đặt Tên Rừng không còn nữa trong các quôc-gia trên thê-giới ngoại trừ hai nước trong đó có Việt Nam.

Việc Đặt Tên Rừng có thể cho người ta cái ấn-tượng thứ-thách làm người chưa có ưa thích. Thêm vào đó những tên rừng hay như Sói Trầm-Lặng, Ong Lắm Mật, Sơn Ca Mùa Đông, Phượng Hoàng Mơ-Mộng,... cũng có sức hấp-dẫn không nhỏ.

“Nghi-Lễ”  Đặt Tên Rừng có thể nói chưa từng có trong một cuốn Nghi-Thức Hướng-Đạo nào. Điều đó dễ hiểu vì việc Đặt Tên Rừng không chính thức được công-nhận và khuyến-khích bởi các hội Hướng-Đạo.

Việc đặt Tên Rừng do một nhóm gồm những người có tên rừng họp lại, không có tiêu-chuẩn rõ ràng. Các trưởng có thể thực-hiện, các tráng sinh, kha sinh và các thiếu snh lớn có thể thực-hiện không ai ngăn-cản, không ai kiểm-soát cho nên đã có một số điều  đáng tiếc xẩy ra.

Sau đây là vài chuyện điển-hình:

- Hướng-Đạo là phong-trào tự-nguyện tại sao có cái trò bắt cóc, bịt mắt,...

- Hướng Đạo là phong-trào đào-tạo con người tại sao lại có những trò quỳ lạy Chúa Sơn Lâm của thời quân chủ cổ xưa? Tại sao Rừng không phải là của Dân Tự-Do? Tại sao Rừng không giúp người khác phát-triển khả- năng một cách đa-diện hơn là chỉ thử-thách lòng can-dảm?

- Hướng Đạo là phong-trào giáo-dục tại sao lại có những người  bị đặt tên là Cù Lần Thô-Tục, Cóc Cọc Cằn,... ?

- Tôn-trọng nhân phẩm người khác tại sao lại có trò đe-dọa, dánh-dập?

- Có hội-đồng rừng không đánh-đập nhưng lại dọa-dẫm về tâm-lý, xúc-cảm,... Những điều này cũng không chấp-nhận được nơi người hiểu-biết.

- Sự an-toàn trong sinh-hoạt là quan-trọng. Đã có cảnh hội-đồng rừng thử-thách lòng can-đảm bằng cách để con dao dựng đứng xem “con thú nhập rừng”  có dám đập tay xuống không? Chuyện gì xẩy ra nếu không kịp rút dao ra?

Việc Đặt Tên Rừng vẫn có thể duy-trì nhưng lề lối Đặt Tên Rừng  cần thay đổi. Các trưởng và tráng sinh có ý-thức, hiểu biết, quan-tâm tới sự an-toàn cần tiếp-tay vào việc này .

Đã tới lúc chúng ta thay chuyện hành-hạ bắng cách thử-thách cao đẹp như là thực -hiện một chương-trình tu thân, làm việc nghĩa hay giúp-ich

Mong thay!

Thầy Giáo Thôn Đông

nguồn: www.langhue.org