langhuehd 125x50

CHƯƠNG I

PHONG TRÀO ĐƯỚNG ĐẠO

ĐIỀU I                      

Định Nghĩa

1. Phong trào Hướng đạo là một phong trào giáo dục tự nguyện không chính trị cho những người trẻ dành cho tất cả (mọi người) không phân biệt giới tính, chủng tộc, nguồn gốc hoặc tín ngưỡng, theo quy định với mục đích, nguyên tắc và phương pháp được thành lập bởi Người Sáng Lập và được ghi dưới đây.

Mục Đích

2. Mục đích của Phong trào Hướng đạo là để đóng góp vào sự phát triển cho những người trẻ trong việc thành đạt tròn vẹn về thể chất, trí tuệ, tình cảm, tiềm năng xã hội và tinh thần của họ như những cá nhân, như những công dân có trách nhiệm và như những thành viên của cộng đồng địa phương, quốc gia và quốc tế của họ.

ĐIỀU II

Nguyên Tắc

1. Phong trào Hướng Đạo là dựa trên các nguyên tắc sau đây:

Bổn Phận với Thượng Đế (Việt Nam dùng câu Bổn Phận đối với Tín Ngưỡng Tâm Linh

Tuân theo những nguyên tắc tinh thần, trung thành với tôn giáo để thể hiện và chấp nhận những bổn phận phát sinh từ đó.

 • Bổn Phận với những người khác

- Trung thành với quốc gia của người đó trong sự hài hòa với việc quảng bá hòa bình, sự hiểu biết và sự cộng tác của địa phương, quốc gia và quốc tế .

- Tham gia vào sự phát triển của xã hội với sự nhận biết và tôn trọng phẩm giá con nguời và cho sự toàn vẹn của thế giới thiên nhiên.

• Bổn Phận với chính mình

Trách nhiệm cho sự phát triển của chính mình.

…..

(Trích dịch theo “Hiến Chương và Luật Lệ của Tổ Chức Phòng Trào Hướng Đạo Thế Giới, Tháng 1 năm 2011 trang 3)

 

CHAPTER I

THE SCOUT MOVEMENT

ARTICLE I

Definition

1. The Scout Movement is a voluntary non-political educational movement for young people open to all without distinction of gender, origin, race or creed, in accordance with the purpose, principles and method conceived by the Founder and stated below.

Purpose

2. The purpose of the Scout Movement is to contribute to the development of young people in achieving their full physical, intellectual, emotional, social and spiritual potentials as individuals, as responsible citizens and as members of their local, national and international communities.

 ARTICLE II

Principles

1. The Scout Movement is based on the following principles:

• Duty to God

Adherence to spiritual principles, loyalty to the religion that expresses them and acceptance of the duties resulting therefrom.

• Duty to others

- Loyalty to one’s country in harmony with the promotion of local, national and international peace, understanding and cooperation.

- Participation in the development of society with recognition and respect for the dignity of humanity and for the integrity of the natural world.

• Duty to self
Responsibility for the development of oneself.

 

(Extract from CONSTITUTION and By-Laws of the World Organization of the Scout Movement, Jan 2011 pages 3-5)