SỨ MẠNG VÀ ẢNH ĐÍCH CỦA HƯỚNG ĐẠO

Tổ-chức Phong Trào Hướng Đạo Thế-Giới

Sứ Mạng

Sứ Mạng của Hướng Đạo là góp phần giáo dục giới trẻ qua một hệ thống có giá trị dựa trên Lời Hứa và Luật Hướng Đạo, nhằm giúp sức xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn nơi mà con người biết tự-hoàn-thiện và đóng góp tích cực cho đời.

Sứ Mạng này đạt được bằng cách:

 • lôi cuốn giới trẻ tham gia một chương trình giáo dục bổ túc trong suốt thời niên thiếu.
 • dùng một phương pháp cụ thể làm nền tảng cho mỗi cá nhân phát triển nên người tự tin, biết giúp ích, có trách nhiệm và tận tâm
 • giúp giới trẻ thiết lập một hệ thống giá trị dựa trên tâm linh, xã hội và nguyên tắc cá nhân được trình bầy trong Lời Hứa và Luật Hướng Đạo

Ảnh Đích

   Ảnh Đích của Hướng Đạo là đóng góp thiết thực để tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn như là Phong Trào (của) toàn cầu.


  THE MISSION AND VISION OF SCOUTING

  The World Organization of the Scout Movement

 The Mission

   The mission of Scouting is to contribute to the education of young people, through a value system based on the Scout Promise and Law, to help build a better world where people are self-fulfilled as individuals and play a constructive role in society.

  This is achieved by:

  • involving them throughout their formative years in a non-formal educational process
  • using a specific method that makes each individual the principal agent of his or her development as a self-reliant, supportive, responsible and committed person
  • assisting them to establish a value system based upon spiritual, social and personal principles as expressed in the Promise and Law.

The Vision

  The Vision for Scouting is:

  As a global Movement, making a real contribution to creating a better world.

  - x X x -

  Dịch theo trang web http://scout.org/en/about_scouting/mission_vision
  của Tổ-chức Phong Trào Hướng Đạo Thế-Giới

  Người dịch: Trần Văn Long – Ngày 14 tháng 9, năm 2008